Iviron monastery bibliography

Iviron monastery bibliography

Αλεξανδροπούλου Όλγα, Ο Διονύσιος Ιβηρίτης και το έργο του Ιστορία της Ρωσίας, Ηράκλειο 1994.

Anghelou, A., J. D. Carlyle’s Journal of Mount Athos (1801), Ερανιστής 3 (2016), 33–75.

Boudalis, G., Surveying bindings of the late 15th–early 18th century in the libraries of the Iviron monastery Mount Athοs and the St. Catherines monastery Sinai, International conference La Reliure Medievale (Paris 2003), Turnhout 2008, 117–130.

Βούρος, Γ., Το ναΰδριο του καθίσματος της Παναγίας Πορταΐτισσας Ιεράς Μονής Ιβήρων, Δώρον - Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006, 259–268.

Γαλάβαρης, Γ., Ιερά Μονή Ιβήρων. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, Άγιον Όρος 2000.

Γεδεών, Μ., Χρονογραφία της εν Άθω μονής των Ιβήρων, Κωνσταντινούπολη 1906–12.

Γερομιχαλός, Α., Ο φιλικός χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ο Ιβηρίτης και η ανέκδοτος αυτού αλληλογραφία, Μακεδονικά 8 (1968), 1–73.

Γριτσόπουλος, Αθ. Τ., Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος, ΕΕΒΣ 32 (1963), 94–112.

Dughashvili Eka, The Iviron Monastery of Mount Athos in the 15th‑19th c. History, Pilgrims, and Manuscripts, Actes du Symposium international. Le liver, la Roumanie, l’Europe, τ. 3, Bucarest 2012, 184–199.

Ευστρατιάδης, Σ., Αγιορειτικών κωδίκων κατάλοιπα Α: Κώδικες του Καθολικού της μονής των Ιβήρων, Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης λαύρας (Σπυρίδων Λαυριώτης / Σωφρόνιος Ευστρατιάδης), Παρίσι 1925, 385–390.

–––––, Ιερόθεος Πελοποννήσιος ο Ιβηρίτης και Μεθόδιος Ανθρακίτης ο εξ Ιωαννίνων, Ρωμανός ο Μελωδός 10–12 (Φεβ.–Απρ. 1933), 257–315.

Θεολόγος, μον. Ιβηρίτης, Ιστορικό περίγραμμα της συλλογής των ελληνικών χειρογράφων της ιεράς μονής Ιβήρων, Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων (περιγραφή Π. Σωτηρούδης), τ. Α΄ (1–100), Άγιον Όρος 1998, 237–254.

–––––, Άγνωστη υμναγιολογική παραγωγή του Αγίου Όρους από τα μέσα του 18ου αι. έως το 1927 μέσα από τα έργα έξι υμνογράφων, Άγιον Όρος και Λογιοσύνη, Πρακτικά Η΄ διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, 275–320.

Ιερά Μονή Ιβήρων, Ιστορικόν, Θαύματα και Παρακλητικός Κανών της Παναγίας Πορταϊτίσσης, Άγιον Όρος 1980.

Καδάς, Σ., Τα σημειώματα του χειρογράφου αριθ. 218 της μονής Ιβήρων, Κληρονομία 17 (1985), 319–337.

Καρανάσιος, Χ., Προσκυνητές από την περιοχή Κοζάνης στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (1742–1936), Ελιμειακά 58 (2007), 65–73.

Kim, S., In Quest of the Treasures of Iviron: Georgian Flyleaves from Four Greek Manuscripts in Moscow, Analecta Bollandiana 134.2 (2016), 303–332.

Κοτζαγεώργης, Φ., Μια αθησαύριστη έντυπη πηγή (1715–1718) για την αθωνική μονή Ιβήρων και τον "άρχοντα" Διονύσιο Σπανδούνη, Ερανιστής 24 (2003), 49–60.

Κωνσταντινίδης, Κ., Ο Λόγιος Ιβηρίτης Μοναχός Νεόφυτος Χριστόπουλος και το έργο του, Άγιον Όρος και Λογιοσύνη, Πρακτικά Η΄ διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, 151–167.

Lamberz, E., Eine unbekannte Basiliushandschrift des Klosters Iviron, Κληρονομία 3B (1973), 375–384.

Λάμπρος, Σπ., Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τ. Βʹ, Cambridge, University Press, 1900, 1–279.

Lefort, J., et al., Actes d'Iviron I: des origines au milieu du Xie siècle (Archives de l’Athos XIV), Paris 1985.

–––––, Actes d'Iviron ΙΙ: du milieu du XIe siècle à 1204 (Archives de l’Athos XVI), Paris 1990.

–––––, Actes d' Iviron III: de 1204 à 1328 (Archives de l’Athos XVΙΙI), Paris 1994.

–––––, Actes d'Iviron IV: de 1328 au début du XVIe siècle (Archives de l’Athos XIΧ), Paris 1995.

Λιάκος, Δ., Από το σκευοφυλάκιο της αγιορειτικής μονής Ιβήρων: Πρόδρομες παρατηρήσεις στη μελέτη των έργων μικροτεχνίας, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 20 (2006), 539–550.

–––––, Το βυζαντινό μαρμαροθετημένο δάπεδο του καθολικού της μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, Νίκος Αλεξίου The End, Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης, Αθήνα 2007, 47–60.

–––––, Έργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας), Δελτίον ΧΑΕ 30 (2009), 301–312.

Μάξιμος, μον. Ιβηρίτης, Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Άθωνα, Χρονικά της Χαλκιδικής 60–61 (2015–16), 11–75.

Μαρινέσκου, Φ., Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων, 2 τ., (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 97), Αθήνα 2007.

Μελισσάκης, Ζ., Βιβλιοθήκες των ιερών μονών. Τεκμήρια λατρείας και λογιοσύνης. Ζωντανοί οργανισμοί και χώροι φύλαξης κειμηλίων, Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία, 2013, 74–83.

Μερτζιμέκης, Ν., Ενεπίγραφα αγιοπότηρα αρχιεπισκόπων Ουγγροβλαχίας (16ος αι.) στο κειμηλιαρχείο της αθωνικής μονής των Ιβήρων. Πηγή γνώσης και μνήμης, Αρχονταρίκι, Αφιέρωμα στον Ευθύμιο Τσιγαρίδα, Αθήνα 2021, 301–311.

Παζαράς, Θ., Ιστόρηση της θαυματουργικής έλευσης της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας στη μονή Ιβήρων, Δελτίον XAE 20 (1998), 385–398.

Παπαδόπουλος, Θ., Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, Αθήνα 2000.

Πατρινέλης, Χ., Διονύσιος Ιβηρίτης μητροπ. Ουγγροβλαχίας, ΕΕΒΣ 32 (1963), 314–317.

Σάθας, Κ., Κατάλογος των εν Άθωνι βιβλιοθηκών, Με­σαι­ω­νι­κὴ Βι­βλι­ο­θή­κη 1, Βε­νε­τί­α 1872, 269–284: Εν δε τη των Ιβήρων, 279–283.

Σμυρνάκης, Γ., Το Άγιον Όρος, Αθήνα 1903 (επαν. Καρυές 1988).

Στάικος, Κ.Σπ., Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, τόμ. ΙΙΙ, Αθήνα, Κότινος, 2007, 257–260.

Σωτηρούδης, Π., Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων, τ. Α΄ (1–100), Άγιον Όρος 1998.

Iviron monastery bibliography
––––, Ιερά Μονή Ιβήρων. Κατάλογος Ελληνικών χειρογράφων, τ. ΙΑ΄ (1387–1568), Άγιον Όρος 2007.

Tchentsova, Vera, Dionysios Iviritis et les pourparlers entre la Moldavie et la Russie en 1656, Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, Brăila 2003, 581–603.

Χρήστου, Π., Το Άγιον Όρος, Αθωνική πολιτεία - ιστορία, τέχνη, ζωή, Αθήνα 1987.

Χρύσανθος ιερομ. Ιβηρίτης, Συνέχεια εις χρονογραφίαν και ιστορικόν σημείωμα περί του εν Μόσχα Μετοχίου της Ι. Μ. των Ιβήρων, Η συζήτησις 1 (1939), 1–8.

Χρυσοχοΐδης, Κρ., Το βιβλιογραφικό εργαστήριο της μονής Ιβήρων στις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, Η Ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες (ΕΙΕ/ΙΒΕ, Διεθνές Συμπόσιο 7, Αθήνα 1996), Αθήνα 2000, 523–568.

––––, Ο γραφέας Δημήτριος εν χώρα Ναυπάκτου ταυτιζόμενος με τον Διονύσιο, Προηγούμενο Ιβήρων (β´ ήμισυ 15ου – ca 1539), Κυπριακαί Σπουδαί 78–79 (2016–2017) [=«Ζείδωρος Υετός». Τιμητικός Τόμος στόν Καθηγητή Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο ἐπί τῇ ἑβδομηκονταπενταετηρίδι του], Λευκωσία 2017, 1023–1036 & πίν. 154–159.

No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.