Megisti Lavra-bibliography

Βασδραβέλλης, Ιω., Δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα προερχόμενα εκ των μονών του Αγίου ΄Ορους Λαύρας και Βατοπεδίου, Μακεδονικά 12 (1972), 283–295.

Γαλάβαρης, Γ., Τα προβλήματα της εικονογράφησης των περικοπών και τα πρώιμα Ευαγγέλια της μονής Μεγίστης Λαύρας, Διεθνές Συμπόσιο: Το Άγιον Όρος. Χθες - Σήμερα - Αύριο. Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1996, 57–70.

Gerda, W., The Anthologion Athos Lavra E-108: A greek-slavonic liturgical manuscript, Musicology 11 (2011), 25–38.

Ευγένιος, μον. Βατοπεδινός, Περιγραφή έμμετρος της εν Άθω ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Λαύρας του Βατοπεδίου φιλοπονηθείσα υπό Ευγενίου μοναχού Βατοπεδινού του Σαμίου, η προσετέθησαν εν τω τέλει και δύο ποιημάτια του αυτού, Αθήνα 1891.

Θεοχαρίδης, Πλ., Το παλιό ηγουμενείο-σκευοφυλάκιο της Μεγίστης Λαύρας, Δεκάτη 2 (2005–06), 77–87.

Καδάς, Σωτ., Περιγραφή ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας (Κωδ. Λ 54), Βυζαντιακά 24 (2004), 91–141.

Καλλίστρατος, προηγ. Λαυριώτης, Ιστορικόν Προσκυνητάριον Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, Αθήνα 1976.

–––––, Προσκυνητάριον της εν Άθω ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας του οσίου Αθανασίου, Αθήνα 1972.

Κουρίλας, Ευλ., Ιστορία του ασκητισμού - Αθωνίται, τ. Α´, Θεσσαλονίκη 1929.

–––––, Τα κειμηλαρχεία και η Βιβλιοθήκη της εν Άθω μονής Μεγίστης Λαύρας. Η παρούσα κατάστασις αυτών, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 11 (1935), 306–345.

–––––, Εγκώμιον εις τον όσιον Αθανάσιον τον εν τω Άθω, Θεολογία 15 (1937), 128–143.

–––––, Αι πρώται εκδόσεις της θείας Λειτουργίας και τα λειτουργικά ειλητάρια της μονής Μεγίστης Λαύρας του Άθωνος. Συμβολή εις την διόρθωσιν των λειτουργικών βιβλίων, Θεολογία 19 (1941–1948), 650–671.

–––––, Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ο κωδικογράφος, Byzantinische Zeitschrift 44 (1951), 343–346.

Lemerle, P., La vie ancienne de saint Athanase l' Athonite composée au début du XIe siècle par Athanase de Lavra, Le millénaire du Mont Athos 963–1963, vol. I, Venice 1963, 59–100.

Lemerle P. / Guillou A. / Svoronos N. / Papachryssanthou D. (eds.), Actes de Lavra I (Archives de l'Athos 5), Paris 1970.

–––––, Actes de Lavra II (Archives de l'Athos 8), Paris 1977.

–––––, Actes de Lavra III (Archives de l'Athos 10), Paris 1979.

Lemerle P. / Guillou A. / Svoronos N. / Papachryssanthou D. / Ćirković S. (eds.), Actes de Lavra IV (Archives de l'Athos 11), Paris 1982.

Litsas, E., Palaeographical Researches in the Lavra Library on Mount Athos, Ελληνικά 50.2 (2000), 217–230.

Μελισσάκης, Ζ., Βιβλιοθήκες των ιερών μονών. Τεκμήρια λατρείας και λογιοσύνης. Ζωντανοί οργανισμοί και χώροι φύλαξης κειμηλίων, Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία, 2013, 74–83.

Μητσάνη, Αγγελική, Άθως, Λαύρας Δ46. Ένα "στουδιτικό" μηνολόγιο από το τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα, Δελτίον της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας 15 (1989–1990), 257–270.

Mossay, J., A propos des "Actes de Lavra", Analecta Bollandiana 91 (1973), 121–138.

Μυλωνάς, Π., Η αρχική μορφή του καθολικού της Μεγίστης Λαύρας. Αναθεώρηση ορισμένων θεωριών για την προέλευση του τύπου, Αρχαιολογία 1 (1981), 52–63.

Ορλάνδος, Αν., Ανάγλυφον κιβωτίδιον της Μ. Λαύρας, Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος 8 (1955–56), 100–104.

Παντελεήμων, μον. Λαυριώτης, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων κωδίκων ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας (εισαγωγικόν σημείωμα: Ν.Β. Τωμαδάκη, πίνακες: Κ.Α. Μανάφη), Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 28 (1958), 87–203.

–––––, Αποσπάσματα εξ ανεκδότου προσκυνηταρίου της ιεράς μονής Μ. Λαύρας ΙΗ´ αιώνος, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 32 (1963), 319–332.

Παπαδόπουλος, Αλ., Ιερά μονή Μεγίστης Λαύρας. Επισκόπηση της ιστορίας της πρώτης τη τάξει μονής του Αγίου Όρους, Αθήνα 2018.

Παπαδόπουλος, Θ., Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, Αθήνα 2000.

Σάββας, ιερομ. Λαυριώτης, Προσκυνητάριον της βασιλικής και σεβασμίας μονής Μεγίστης Αγίας Λαύρας του αγίου Αθανασίου του εν των Άθω, Βενετία 1780.

Σέμογλου, Αθ., Η ψηφιδωτή εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος: ένα αυτοκρατορικό επιμνημόσυνο ανάθημα, Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Γεωργίου Βελένη. Πρακτικά, Αθήνα 2021, 541–554.

Σκλαβενίτης, Τρ., H βιβλιοθήκη των εντύπων της μονής Mεγίστης Λαύρας του Άθω, Μνήμων 11 (1987), 83–122.

Σμυρνάκης, Γ., Το Άγιον Όρος, Αθήνα 1903 (επαν. Καρυές 1988).

Σπυρίδων, μον. Λαυριώτης / Ευστρατιάδης, Σ., Κατάλογος των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας (της εν Αγίω Όρει), Παρίσι 1925.

Σπυρίδων, μον. Λαυριώτης, Αναγραφαί εγγράφων της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου εν Άθω, Βυζαντινά και Νεοελληνικά Χρονικά 7 (1930), 388–428.

Στάικος, Κ.Σπ., Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, τόμ. ΙΙΙ, Αθήνα, Κότινος, 2007, 248–251.

Σταμίρης, Γ.Α., Διορθώσεις εις τον “Κατάλογον των θείων χρυσοβούλλων κλπ. της Μεγάλης και Αγίας Λαύρας”, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1959), 446–448.

Ταβλάκης, Γ., Αποκατάσταση του χειρογράφου Α 76 της μονής Μ. Λαύρας, Κληρονομία 11Β (1979), 341–346.

–––––, Εικονογραφικές παρατηρήσεις σε παράσταση του κώδικα Α 76 της μονής Μ. Λαύρας, Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 418–424 + 2 πίν.

Ταβλάκης Ι. / Τουτός Ν. / Στεφανίδης Σ., Καθολικό της μονής Μεγίστης Λαύρας, Δεκάτη 1 (2003–2004), 54–69.

Χρήστου, Π., Το Άγιον Όρος, Αθωνική πολιτεία - ιστορία, τέχνη, ζωή, Αθήνα 1987.

Χρυσόστομος, μον. Λαυριώτης, Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας, Μακεδονικά 4 (1960), 391–402.

Source https://www.aboutlibraries.gr/libraries/handle/20.500.12777/lib_92

No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.