Vatopedi monastery bibliography

Vatopedi monastery bibliography

Βασδραβέλλης, Ιω., Δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα προερχόμενα εκ των μονών του Αγίου ΄Ορους Λαύρας και Βατοπεδίου, Μακεδονικά 12 (1972), 283–295.

Curzon, R., Visit to monasteries in the Levant, Λονδίνο 1849.

Γούδας, Μ., Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι' ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους, Δελτίον XAE 3 (1926), 35–48.

–––––, Βυζαντιακά έγγραφα της εν Άθω ιεράς μονής του Βατοπεδίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 3 (1926), 113–134 & 4 (1927), 217–248.

Γουναρίδης, Π. (επιμ.), Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ιστορία και Τέχνη, Αθήνα 1999.

Guignard, Ch., The Content of Vatopedinus 853 (= Minuscule 1720 Gregory-Aland), Novum Testamentum 53 (2011), 388–389.

Επτά Ημέρες Καθημερινής (επιμ. Δημήτριος Καλπάκης), Άγιον Όρος. Μονή Βατοπαιδίου, Αφιέρωμα, 1 Δεκ. 1996.

Ευγένιος, μον. Βατοπεδινός, Περιγραφή έμμετρος της εν Άθω ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Λαύρας του Βατοπεδίου φιλοπονηθείσα υπό Ευγενίου μοναχού Βατοπεδινού του Σαμίου, η προσετέθησαν εν τω τέλει και δύο ποιημάτια του αυτού, Αθήνα 1891.

Ευστρατιάδης, Σ. / Αρκάδιος, μον. Βατοπεδινός, Κατάλογος των εν τη ιερά μονή Βατοπεδίου αποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 1924.

Θεόφιλος, προηγ. Βατοπαιδινός, Χρονικόν περί της ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου ΄Ορους (προλεγόμενα υπό Γεωργίου Στογιόγλου), Μακεδονικά 12 (1972), 71–121.

Καδάς, Σ., Τα χειρόγραφα του σκευοφυλακίου. Πρώτη προσέγγιση της τέχνης τους, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 129–136.

–––––, Το Τετραευάγγελο Βατοπεδίου 932 με αφορμή την ανεύρεση μιας μικρογραφίας του, Δελτίον ΧΑΕ 26 (2005) 141–148.

Κακλαμάνος, Δ., Νέα Πανηγυρικά στο Άγιον Όρος κατά το 15ο αιώνα. Τα Πανηγυρικά της μονής Βατοπεδίου (κώδ. 631–637) και ο συντάκτης τους, Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2011, 263–277.

Κράβαρη, Βασιλική, Η παρουσία του Βατοπεδίου στον Άθω, 10ος–13ος αιώνες, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 23–30.

Laiou, Angeliki, Economic Activities of Vatopedi in the Fourteenth century, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 55–72.

Lamberz, E., Kodikologisches zu Handschrift Vatopedi 236, Κληρονομία 3B (1973), 327–329.

–––––, Η βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφά της», Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, τ. 2, Άγιον Όρος 1996, 562–574 & 672–677.

–––––, Βιβλιοθήκη και βιβλιογράφοι της μονής Βατοπεδίου στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Η περίπτωση του Καλλίστου, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 107–127.

–––––, Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi 1: Codices 1–102, Thessaloniki 2006.

Lamberz, E. / Λίτσας, Ε., Κατάλογος χειρογράφων της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1978.

Lefort, J., et al., K., Actes de Vatopedi II, de 1330 à 1376, Paris 2006.

Lowden, J., The Production of the Vatopedi Octateuch, JÖB 32/4 (1982) [= XVI Internationaler Byzantinistenkongress, Akten II/4, Wien 1982], 197–201.

Μαμαλούκος, Στ., Το καθολικό της μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.

Μελισσάκης, Ζ., Βιβλιοθήκες των ιερών μονών. Τεκμήρια λατρείας και λογιοσύνης. Ζωντανοί οργανισμοί και χώροι φύλαξης κειμηλίων, Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία, 2013, 74–83.

Μπονόβας, Ν., Έγγραφα από το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου σχετικά με περιοδείες μοναχών (19ος αι.): τεκμήρια για την ιστορία των μετοχίων και την πνευματική ακτινοβολία της μονής, Θ´ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα Μετόχια, Θεσσαλονίκη 2015, 473–488.

Μυλωνάς, Π., Μονή Βατοπεδίου (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 58), 2 τ., Αθήνα 2003.

Νιχωρίτης, Κ., Ο προηγούμενος Φιλάρετος ο Βατοπαιδινός (†1873) και το μεταφραστικό του έργο, Σπαράγματα βυζαντινοσλαβικής κληρονομιάς. Χαριστήριος τόμος στον καθηγητή Ιωάννη Χρ. Ταρνανίδη, Θεσσαλονίκη 2011, 249–268.

Οικονομίδης, Ν., Μονή Βατοπεδίου. Τα προνόμοια του ΙΑ´ αιώνα, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 15–22.

Παπαδάκη-Oekland, Στέλλα, Ο κώδικας 590 της μονής Βατοπεδίου: Ένα αντίγραφο του Ιώβ της Πάτμου, Δελτίον XAE 13 (1985–1986), 17–38.

Παπαδημητρίου-Δούκας, Ν., Η προσωνυμία της μονής Βατοπαιδίου μέσα από βυζαντινές και μεταβυζαντινές πηγές, Δώρημα ψυχής: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α´, Κομοτηνή 2007, 263–271.

–––––, Ένα ανέκδοτο βυζαντινό έγγραφο της Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Η πρώτη επνανακοινοβιοποίησή της (Ιανουάριος 1449), Γρηγόριος ο Παλαμάς 837 (Νοέ. – Δεκ. 2010), 705–710.

Παπαδόπουλος, Ιω., Περί των ελληνικών και βλαχικών σημειώσεων του κώδικος 291 της ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 11 (1935), 409–410.

Pavlikianov, C., A Short Catalogue of the Slavic Manuscripts in Vatopedi, Βυζαντινά Σύμμεικτα 10 (1996), 295–325.

–––––, The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707, Sofia 2008.

Piatnitski, Y., The portable mosaic icons from Vatopedi Mount Athos, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 211–224.

Πολίτης, Λ., Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της ιεράς μονής Βατοπεδίου, Μακεδονικά 4 (1960), 403–408.

Radić, R., Η μονή Βατοπεδίου και η Σερβία στον ΙΕ´ αιώνα, [Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη], Αθωνικά Σύμμεικτα 7 (1999), 87–96.

Σκώττη, Τερψιχόρη-Πατρίτσια, Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών, Δελτίον ΧΑΕ 28 (2007), 181–192.

Σμυρνάκης, Γ., Το Άγιον Όρος, Καρυές Αγίου Όρους 1903/1988.

Σοφιανός, Δ., Αναστασίου Παπαβασιλοπούλου Ανέκδοτο έμμετρο προσκυνητάριον της μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους (1722), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996), 45–95.

Τσιούμη-Μαυροπούλου, Χρυσάνθη, Παράσταση της “Επουρανίου Ιερουσαλήμ” στο χειρόγραφο 762 της Μ. Βατοπεδίου, Κληρονομία 6 (1974), 105–112.

Χρήστου, Π., Το Άγιον Όρος, Αθωνική πολιτεία - ιστορία, τέχνη, ζωή, Αθήνα 1987.

Ψωμάς, ιερομ. Ματθαίος, Ο βιβλιοδέτης προηγούμενος Ματθαίος ο Βατοπεδινός, Βιβλιοαμφιάστης, Αθήνα 1999, 255–256.

Zahariuc, P. / Marinescu, F., Documente de la Ieremia Movilă voievod din arhiva Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos, Movileştii Istorie şi spiritualitate Româneâsca. Ieremia Movilă. Domnul Familia. Epoca, Sfânta Mănăstire Suceviţa 2006, 303–314.

Source https://www.aboutlibraries.gr/libraries/handle/20.500.12777/lib_100

E. Tsigaridas and K. Loverdou-Tsigarida, The Holy and Great Monastery of Vatopedi. Byzantine Icons and Revetments, Mount Athos, 2006.

No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.